California - Pet Friendly, Close to Shopping, Dishwasher